مسئولیت کیفری تولید کنندگان محصولات صنعتی


مسئولیت کیفری تولید کنندگان محصولات صنعتی
چکیده ندارد. ارائه متدولوژی استراتژی سازی مدیریت دانش و طراحی و پیاده سازی DSS هوشمند برای آن

67 out of 100 based on 52 user ratings 127 reviews

بررسی ساختمان گروه فعلی در کردی نوشتاری گویش سورانی شهرهای مهاباد، بانه و سقز
تحلیل مقایسه‌ای برخی ساختارهای صرفی و نحوی گفتار کودکان کم‌شنوای شدید در حال آموزش با کودکان عادی 5-4 ساله فارسی زبان
حمایت از حقوق مالکیت فکری در سازمان تجارت جهانی و حقوق ایران
روابط انسجامی در دو سوره جمعه و الرحمن از قرآن کریم
سعادت و شقاوت از دیدگاه ملا مهدی نراقی و امام خمینی (ره)
بررسی نقش زنان در زندگی انبیای الهی از دیدگاه قرآن کریم
بررسی رابطه باورهای ارتباطی و انتظارات غیر منطقی زوجین با خشنودی زناشویی ایرانیان مقیم کالگری و سیدنی ( یک مطالعه مقدماتی)
مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی شهر گرگان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی
طراحی یک مدل غربالگری ریاضی برای انتخاب مساله های کلیدی در مدل تعالی EFQM در سازمانهای صنعتی
حضور نیروهای فرامنطقه ای در افغانستان و تاثیر آن بر منطقه جنوب آسیا (مطالعه موردی : هند و پاکستان)
قدرت و دانش در روابط بین الملل «جستاری بر آرای میشل فوکو در روابط بین الملل»
هیدروژئومورفولوژی حوضه آبریز رودخانه لیله جوانرود
نظام اعتزال در حقوق بین الملل اسلامی و تطبیق آن با بیطرفی در حقوق بین الملل معاصر
How to get the Focus on one of Buttons of JQuery Dialog on ASP.NET MVC page?
Clean way to output values in ASP.NET MVC Views when value is not null
asp.net mvc Upload File ajax
if-else equivalent via linq-to-sql query in where clause c#
can I include normal asp.net pages (webforms or mvc) in a Dynamic Data web application
Asp.net mvc json
Pass a hidden jqGrid value when editing on ASP.Net MVC
How to encrypt password
how to create treeview having checkboxes in asp.net mvc [closed]
How to send dropdown selected value to asp.net mvc controller
*
#