مفهوم مالکیت: مقایسه در فقه، قانون مدنی و قانون تجارت


مفهوم مالکیت: مقایسه در فقه، قانون مدنی و قانون تجارت
چکیده ندارد. انتشارات علمی، منبع و وسیله اشاعه دانش (2)

78 out of 100 based on 73 user ratings 188 reviews

موسسه اطلاعات علمی و فنی اتحاد جماهیر شوروی (وینیتی)
گزارش طرح امانت بین کتابخانه‌های ایران در سال 1350 و 1351
گزارش شرکت در کنگره مهندسی شیمی ایران
تشکیل دوره آموزشی دکومانتاسیون مربوط به روشهای ذخیره و بازیابی اطلاعات علمی و فنی
نمایه‌گردان و کاربرد آن در زبان فارسی
سیستم پشتیبانی تصمیم گیری گروهی: فناوری بهبود بهره وری تصمیم گیری گروهی
بررسی نقش مهارتهای مشاوران مدیریت در اثربخشی سازمان و ارائه مدل پیشنهادی
بهره وری سبز، فرصتی نوین در مدیریت محیط زیست
جایگاه حل مساله و مدل تصمیم گیری در برنامه ریزی و فعالیتهای مدیریتی
بررسی کاربرد سیستم طرح و ساخت در یک طرح عمرانی
چگونگی حل مسایل حمل و نقل با الگوریتم ‏‎VRSP‎‏
زنان و باز تعریف هویت اجتماعی
موانع کارآفرینی زنان: بررسی تاثیر نابرابری جنسیتی بر کارآفرینی زنان در ایران
How to get the Focus on one of Buttons of JQuery Dialog on ASP.NET MVC page?
Clean way to output values in ASP.NET MVC Views when value is not null
asp.net mvc Upload File ajax
if-else equivalent via linq-to-sql query in where clause c#
can I include normal asp.net pages (webforms or mvc) in a Dynamic Data web application
Asp.net mvc json
Pass a hidden jqGrid value when editing on ASP.Net MVC
How to encrypt password
how to create treeview having checkboxes in asp.net mvc [closed]
How to send dropdown selected value to asp.net mvc controller
*
#