یکی سازی بین المللی حوزه های نفتی و گازی (با تکیه بر موقعیتهای بالقوه ایران)


یکی سازی بین المللی حوزه های نفتی و گازی (با تکیه بر موقعیتهای بالقوه ایران)
چکیده ندارد. تشکیل دوره آموزشی دکومانتاسیون مربوط به روشهای ذخیره و بازیابی اطلاعات علمی و فنی

74 out of 100 based on 39 user ratings 234 reviews

نمایه‌گردان و کاربرد آن در زبان فارسی
سیستم پشتیبانی تصمیم گیری گروهی: فناوری بهبود بهره وری تصمیم گیری گروهی
بررسی نقش مهارتهای مشاوران مدیریت در اثربخشی سازمان و ارائه مدل پیشنهادی
بهره وری سبز، فرصتی نوین در مدیریت محیط زیست
جایگاه حل مساله و مدل تصمیم گیری در برنامه ریزی و فعالیتهای مدیریتی
بررسی کاربرد سیستم طرح و ساخت در یک طرح عمرانی
چگونگی حل مسایل حمل و نقل با الگوریتم ‏‎VRSP‎‏
زنان و باز تعریف هویت اجتماعی
موانع کارآفرینی زنان: بررسی تاثیر نابرابری جنسیتی بر کارآفرینی زنان در ایران
تمایز جنسی روستائیان در کار، فراغت، فعالیت و مصرف کالاهای فرهنگی
مناسبات قومی و رابطه آن با تحول هویت جمعی (نمونه مطالعه : ایلام)
گونه شناسی انجمن های داوطلبانه در ایران (پژوهشی در انجمن های حمایتی)
بدن به مثابه رسانه هویت
How to get the Focus on one of Buttons of JQuery Dialog on ASP.NET MVC page?
Clean way to output values in ASP.NET MVC Views when value is not null
asp.net mvc Upload File ajax
if-else equivalent via linq-to-sql query in where clause c#
can I include normal asp.net pages (webforms or mvc) in a Dynamic Data web application
Asp.net mvc json
Pass a hidden jqGrid value when editing on ASP.Net MVC
How to encrypt password
how to create treeview having checkboxes in asp.net mvc [closed]
How to send dropdown selected value to asp.net mvc controller
*
#