فرهنگ بازار: روابط فرهنگ و اقتصاد ( نمونه مورد مطالعه: بازار سنتی اصفهان)


فرهنگ بازار: روابط فرهنگ و اقتصاد ( نمونه مورد مطالعه: بازار سنتی اصفهان)
چکیده ندارد. زبان ، درون مایه و نظام ویژه ادبیات

80 out of 100 based on 55 user ratings 290 reviews

مقایسه ای تاریخی در تحول عقل گرایی و انسان گرایی در شرق و غرب
دموکراسی گفت و گویی با اشاره ای به ایران
دیدگاه روزنامه نگاران ارشد درباره گفت و گوی تمدن ها
تحلیل چندسطحی انزوای اجتماعی
واقعیت اجتماعی شهروندی در ایران
زنان و نهادهای مدنی مسائل، موانع و راهبردهای مشارکت مدنی زنان در ایران
اعتماد، اجتماع و جنسیت بررسی تطبیقی اعتماد متقابل در بین دو جنس
کتابخانه‌ها، مراکز مدارک و حوزه‌های ارتباط
نظام‌های ملی اطلاع‌رسانی (ناتیس) هدفهای ملی و بین‌المللی
طرح هماهنگی شبکه اطلاع‌رسانی اروپا (اورونت)
مرکز اسناد و مدارک فنی سازمان برنامه و بودجه، وظایف و فعالیتها
مقاله نامه گزیده علم اطلاع‌رسانی و دکومانتاسیون
دکومانتاسیون و سازمان اطلاع‌رسانی، بررسی مبانی سازمانهای اطلاع‌رسانی از لحاظ نظری و روش‌شناسی با مثالهایی در زمینه علوم اجتماعی، نوشته:
How to get the Focus on one of Buttons of JQuery Dialog on ASP.NET MVC page?
Clean way to output values in ASP.NET MVC Views when value is not null
asp.net mvc Upload File ajax
if-else equivalent via linq-to-sql query in where clause c#
can I include normal asp.net pages (webforms or mvc) in a Dynamic Data web application
Asp.net mvc json
Pass a hidden jqGrid value when editing on ASP.Net MVC
How to encrypt password
how to create treeview having checkboxes in asp.net mvc [closed]
How to send dropdown selected value to asp.net mvc controller
*
#