تأثیر فناوری اطلاعات بر توانمندسازی کارکنان در اداره کنترل فضای کشور


تأثیر فناوری اطلاعات بر توانمندسازی کارکنان در اداره کنترل فضای کشور
چکیده ندارد. کاربرد یک الگوی نظری برای تبیین دلایل پایداری نظام های آبیاری مبتنی بر زمان سنج آبی (مطالعه موردی روستای داوران در شهرستان رفسنجان)

61 out of 100 based on 46 user ratings 121 reviews

سرمایه اجتماعی و نقش آن در تشکل های تولیدی (مطالعه موردی حوزه آبریز کرخه)
بازسازی منطق ترجیح
تاملی در منطق ریاضی (نگرش تابع ارزشی)
از کثرت گرایی تا جهان شمولی معرفت
معنویت: روی آوردی تجربه ای، گوهرشناختی، و مدرن به دین یا یک سازه روانشناختی؟
تحول بنیادین معنای عشق نزد کی یرکگورد
ایمان از دیدگاه توماس آکوئیناس
معنای ظاهری و باطنی قرآن در نظر مولوی و کتاب مقدس در آرای اکهارت
دیدگاه امام رضا (ع) درباره معجزه و شرایط متغیر زمان
اشکال معروف وجود ذهنی را ابن سینا حل کرده است نه ملاصدرا
تحلیل انتقادی ادله اتحاد عاقل و معقول
هستی شناسی از دیدگاه ابن عربی و عبدالکریم جیلی
حقیقت انسان و امکان شناخت آن در مکتب صدرایی
How to get the Focus on one of Buttons of JQuery Dialog on ASP.NET MVC page?
Clean way to output values in ASP.NET MVC Views when value is not null
asp.net mvc Upload File ajax
if-else equivalent via linq-to-sql query in where clause c#
can I include normal asp.net pages (webforms or mvc) in a Dynamic Data web application
Asp.net mvc json
Pass a hidden jqGrid value when editing on ASP.Net MVC
How to encrypt password
how to create treeview having checkboxes in asp.net mvc [closed]
How to send dropdown selected value to asp.net mvc controller
*
#