پرویز مهاجر پایه‌گذار دانش اطلاع‌رسانی در ایران


پرویز مهاجر پایه‌گذار دانش اطلاع‌رسانی در ایران
چکیده ندارد. تخمین و تحلیل تابع عرضه نیروی کار : مطالعه موردی استان خوزستان

87 out of 100 based on 42 user ratings 797 reviews

برآورد محدوده کشش پذیری تقاضای بنزین در ایران
ارزیابی نوسان های قیمت نفت بر نرخ ارز
بررسی عوامل موثر در جذب اوراق بهادار در بازار بورس تهران
ابعاد خصوصی سازی و آثار آن بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران
بررسی آثار جهانی شدن بر تقاضای واردات شکر ایران
نقش یادگیری تکنولوژیک در توسعه فن آوری در کشورهای در حال توسعه
پول شویی یا سرمایه داری جنایی
استانداردهای حسابداری خدمات مالی اسلامی
کنکاشی پیرامون چارچوب مفهومی گزارشگری مالی
جستجوی ساختار مطلوب سرمایه
انواع تحقیقات حسابداری
حسابداری: فن، علم یا هنر؟
بودجه بندی بر مبنای فعالیت ‏‎(ABB)‎‏ (ابزار مدیریت بر مبنای فعالیت)
How to get the Focus on one of Buttons of JQuery Dialog on ASP.NET MVC page?
Clean way to output values in ASP.NET MVC Views when value is not null
asp.net mvc Upload File ajax
if-else equivalent via linq-to-sql query in where clause c#
can I include normal asp.net pages (webforms or mvc) in a Dynamic Data web application
Asp.net mvc json
Pass a hidden jqGrid value when editing on ASP.Net MVC
How to encrypt password
how to create treeview having checkboxes in asp.net mvc [closed]
How to send dropdown selected value to asp.net mvc controller
*
#