تخمین و تحلیل تابع عرضه نیروی کار : مطالعه موردی استان خوزستان


تخمین و تحلیل تابع عرضه نیروی کار : مطالعه موردی استان خوزستان
چکیده ندارد. تقیسم بندی روش های تحلیل کمی ریسک
نمایه ها:


74 out of 100 based on 24 user ratings 504 reviews

#